REKLAMAČNÍ ŘÁD

vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který upravuje podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno u firmy ADD distribution s.r.o. (dále jen prodávající).

Obecná ustanovení

Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem je 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba se počítá od data vystavení dodacího listu. Po záruční dobu má odběratel nárok na bezplatné odstranění vad zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dodavatel se zavazuje vyřídit záruku ve lhůtě přiměřené vzhledem k charakteru záruční vady.
Bezprostředně po vyřízení záruky vyzve dodavatel odběratele k převzetí zboží ze záruční opravy prokazatelným způsobem (e-mail).   

Záruka se nevztahuje na vady Zboží a případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v
 • případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • vady vzniklé mechanickým poškozením, způsobené pádem nebo nárazem při přepravě apod., neoprávněným zásahem do elektrické, nebo mechanické části výrobku, kolísáním napájecího napětí v rozporu s údaji uvedenými v návodu, používáním výrobku v nevhodném prostředí, nesprávným zacházením v rozporu s návodem, živelnou pohromou, přepětím, statickou elektřinou či neoprávněným zásahem třetích osob.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba,
 • údaje o identifikaci výrobku a termínu dodání výrobku uvedené v záručním listu neodpovídají výrobku, na který je záruka uplatňována,
 • jsou poškozené nebo zcela stržené štítky s výrobním číslem, datem prodeje nebo s jinými identifikačními znaky výrobku,
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího, 


Dodavatel neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených v předmětu reklamace a proto doporučuje zákazníkovi provést individuální zálohu těchto dat. Dodavatel si vyhrazuje právo vrátit předmět reklamace ve stavu odpovídajícím stavu při prodeji, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Postup při uplatnění a realizace záruky

Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí záruční vady zboží, doručit vadné zboží dodavateli, spolu s řádně vyplněným záručním listem(Za záruční list je považován dodací list a Faktura) s uvedeným datem prodeje, razítkem a podpisem dodavatele. Záruční list musí mít originální razítko prodejce, jinak je neplatný.. Zboží bude zasláno v originálních obalech a kompletní. Spolu s uvedeným doručí dodavateli písemnou zprávu o vadách zboží s okolnostmi vzniku závady, základní charakteristiku instalace systému, jehož je zboží součástí, způsob připojení výrobku k dalším částem systému apod. Uvede jméno osoby odpovědné za reklamaci na straně odběratele.

V případě, že dodavatel z jakýchkoli důvodů neuzná oprávněnost odběratele na provedení záruční opravy, sdělí toto odběrateli prokazatelným způsobem bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy prokazatelnou formou. Sdělení musí obsahovat důvody odmítnutí záruky a návrh dodavatele na řešení opravy mimo záruční formou s uvedením termínu a ceny. Pokud dodavatel nezjistí reklamovanou vadu, uvědomí bezodkladně odpovědnou osobu odběratele prokazatelnou formou a vyzve odběratele k převzetí zboží. Ve výzvě uvede dodavatel výši nákladů spojených s testováním funkce zboží.   

Postup při opravách zboží mimo záruku

Realizace oprav zboží (uvedeného na trh dodavatelem) mimo záruku je prováděna na běžné komerční úrovni na základě samostatných obchodních smluv.

Závěrečná ustanovení

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz)
Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího (www.add.cz) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.