Obchodní podmínky

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky ve smyslu §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní v internetovém obchodě.

 SPOLEČNOST

ADD distribution s.r.o. se sídlem Vančurovo nám.309, Hradec Králové 500 02
IČO: 25939408 DIČ: CZ25939408
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 27-2018410277/0100
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 16199 (dále jen „prodávající“).

Kontaktní údaje prodávajícího
Telefon: 495 211 340 (dále jen „kontaktní telefon“)
E-mail: info@add.cz (dále jen „kontaktní email“)

Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, podnikatel je každá osoba, která uzavírá smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet kupujícího podnikatele.

Kupující, který v rámci zadání identifikačních či fakturačních údajů uvede IČO se pro účely posouzení povahy vztahu mezi prodávajícím a kupujícím považuje za kupujícího podnikatele. Kupující je s tímto srozuměn, souhlasí s uvedeným způsobem rozlišení a zavazuje se neuvádět IČO, pokud při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Ujednání v kupní smlouvě, smlouvě o dílo a dalších, která se odchylují od znění obchodních podmínek, mají před ustanoveními obchodních podmínek přednost. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, ledaže se kupující a prodávající výslovně dohodnou jinak. Bude-li kupní smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, platí pro případ rozporu mezi zněním kupní smlouvy v českém a jiném jazyce, že má přednost české znění.

 II.
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy ve webovém rozhraní provozovaném prodávajícím tím, že požadované zboží nebo službu vloží do košíku nebo přijme návrh k uzavření smlouvy pomocí některého dalšího prostředku komunikace na dálku, který prodávající umožňuje, zejména telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadované zboží nebo službu, dopravu i způsob úhrady kupní ceny, jakož i zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Další případné údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy vyplývají z webového rozhraní. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím, přičemž prodávající není povinen obdrženou objednávku takto potvrdit. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

Prezentace zboží umístěná ve webovém stránce je pouze informativního charakteru, nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího (tzn. § 1732 občanského zákoníku se nepoužije) a prodávající není povinen potvrdit obdrženou objednávku ohledně takto prezentovaného zboží. Nebyla-li objednávka kupujícího prodávajícím potvrzena, nevzniká prodávajícímu povinnost objednané zboží nebo službu kupujícímu dodat. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybně uvedenou cenu.

Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém stránce nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky jsou závazné po odeslání potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů.

III.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní ceny jsou prezentovány jako konečné včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, vyjma nákladů spojených s balením a doručením zboží, které jsou samostatnou položkou uvedenou v objednávce.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v potvrzení o jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

Způsob platby uvede kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další poplatky související se zvoleným způsobem platby). Kupující má možnost zaplatit kupní cenu prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
V hotovosti při platbě na dobírku nebo při osobním odběru.
Bezhotovostně před dodáním zboží na základě proforma faktury.
Bezhotovostně po dodání zboží na základě prodávajícím vystavené faktury.
Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží bezhotovostně po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro kupující, kteří mají s prodávajícím uzavřenou smlouvu. Prodávající je oprávněn odmítnout volbu způsobu platby na základě vystavené faktury, má-li vůči kupujícímu neuhrazené splatné pohledávky.

Prodávající má dále právo neumožnit platbu na základě vystavené faktury kupujícímu, který je veden v jakémkoliv registru dlužníků, byl osvědčen jeho úpadek nebo o němž prodávající jinak zjistí, že nesplnil své závazky vůči jakékoliv třetí osobě. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží.

V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby zálohovou fakturou je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě platby na základě prodávajícím vystavené faktury je kupní cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
V případě volby bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury. Kupující podnikatel je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu tímto prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od vystavení samostatné faktury. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn pozastavit plnění další kupní smlouvy, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

 IV.
DODACÍ PODMÍNKY

Místo a způsob dodání zboží je kupující povinen uvést při objednávání zboží nebo služeb a budou vždy uvedeny v objednávce.

Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Zboží, které je skladem, prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje v souladu s informacemi uvedenými v internetovém obchodě prodávajícího a v závislosti na době přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet prodávajícího expeduje prodávající zboží skladem bez zbytečného odkladu po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné, nebylo-li v objednávce uvedeno jinak.

Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, informuje o tom prodávající kupujícího bezodkladně a nabídne mu dodání jiného produktu srovnatelné kvality a ceny. Pokud kupující se změnou kupní smlouvy nesouhlasí, bude mu již přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.

Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít.

 V.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží.

 Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo jeho poslední části. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na jeho kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny nebo sídla prodávajícího či na kontaktní email prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy je možné učinit i elektronicky, kde kupující uvede: Vrácení zboží do 14 dnů.

 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce není možné mimo jiné v případě dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad, ledaže se na tom s prodávajícím výslovně dohodnou.

 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny prodávajícího nebo do sídla prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu.

 Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat aktuální kontaktní a platební údaje kupujícího.

 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Při zasílání vraceného zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

VI.
OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 VII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

 VIII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 Obsah webových stránek prodávajícího, všechny na nich obsažené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek nebo textové či obrazové materiály obsažené v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), jsou chráněny autorským právem prodávajícího a mohou být chráněny rovněž obdobnými právy třetích osob. Obsah nesmí být kupujícím ani jinou třetí osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Při nerespektování autorských práv prodávajícího bude tento postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2021